NIO-PIB

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy to w tej chwili największa placówka zajmująca się chorobami nowotworowymi. Składa się z trzech oddziałów w: Warszawie, Krakowie i Gliwicach. Placówka dysponuje 670 łóżkami i zatrudnia 437 lekarzy. Rocznie w trybie ambulatoryjnym przyjmuje blisko 400 tys., a hospitalizuje ponad 50 tys. pacjentów leczonych przez najlepszych w kraju onkologów, korzystających z wysoko specjalistycznych procedur i terapii.
To co wyróżnia Narodowy Instytut Onkologii, spośród innych placówek medycznych to podział narządowy Instytutu, który pozwala na kompleksowe leczenie w poszczególnych umiejscowieniach nowotworów. Jest to możliwe dzięki ścisłej współpracy w zakresie chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej, radioterapii i lekarzy specjalistów żywienia klinicznego.
Instytut w Warszawie wraz z Oddziałami w Krakowie i Gliwicach prowadzi także badania naukowe nad przyczynami i mechanizmami rozwoju chorób nowotworowych. Większość badań prowadzona jest wspólnie przez Zakłady Badań Podstawowych i Kliniki Instytutu oraz we współpracy w innymi jednostkami naukowymi w kraju i za granicą.


www.pib-nio.pl

Zespół badawczy NIO-PIB

Prof. n. med. Jan Walewski (LIDER PROJEKTU)

Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii - im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego.
Absolwent wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, onkologii klinicznej, hematologii i transplantologii klinicznej.
W ramach programu wymiany naukowej z amerykańskim National Cancer Institute pracował w latach 1987–88 i 1992 w Montefiore Medical Center/Albert Einstein College of Medicine, New York. Liczne zagraniczne staże zawodowe i naukowe, m.in. w Cleveland Clinic Cancer Center, Cleveland, USA , St. Bartholomew’s Hospital, Londyn oraz Fred Hutchinson Cancer Research Center/University of Washington, Seattle, USA. W 2004 r. zainicjował włączenie warszawskiego CO-I do sieci międzynarodowej współpracy w ramach European Mantle Cell Lymphoma Network oraz European Leukemia Net, w ramach których realizuje jako koordynator i członek Steering Committee szereg prospektywnych badań klinicznych. Jeden z współzałożycieli Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (PLRG), której jest aktualnie wiceprezesem.
Autor ponad 200 indeksowanych publikacji. Członek PLRG, PALG, PTO, PTOK, PTHiT, ASH, ASCO, ESMO, EBMT oraz EORTC Lymphoma Group

dr hab. n. med. Elzbieta Sarnowska (KOORDYNATOR PROJEKTU)

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej Wydział Chemiczny, kierunek biotechnologia. Doktorat oraz habilitację obroniła w Centrum Onkologii Instytut. Jest członkiem i ambasadorem EACR w Polsce oraz kierownikiem pracowni Organizacji Chromatyny w ZOMT w NIO.
Staże: Wielokrotne stypendia w Instytucie Maxa Plancka w Kolonii, staż po doktoracie w tym instytucie 3 lata. Współpraca z wieloma ośrodkami naukowymi w Polsce i zagranicą m. in. z Uniwersytetem w Leeds, i Instytutami Maxa Planca w Kolonii i Golm oraz NCI w Bethesda USA, a także MD Anderson Cancer Center Houston.

Prof. dr hab. n. med. Zygmunt Pojda

Prof. dr hab. n. med. Zygmunt Pojda jest kierownikiem Zakładu Medycyny Regeneracyjnej z Bankiem Komórek Macierzystych i Tkanek w Narodowym Instytucie Onkologii - Państwowym Instytucie Badawczym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Studia medyczne "summa cum laude" 1974, doktor nauk medycznych 1979, doktor habilitowany nauk medycznych 1986, profesor zwyczajny 1994. W latach 1986 i 1989 przebywał na stypendium naukowym w Paterson Institute for Cancer Research (prof. T.M. Dexter) w Manchesterze, Wielkiej Brytanii,  gdzie uczestniczył w pionierskich pracach nad mobilizacją komórek szpiku do krwi obwodowej, dziś podstawową metodą pozyskiwania komórek krwiotwórczych od dawców. Uczestniczył w pracach zespołu (kier. prof. W.W. Jędrzejczak), który w roku 1984 rozpoczął jako pierwszy w Polsce przeszczepianie szpiku kostnego. W latach 1990-1991 przebywał jako "visiting professor" w Narodowym Instytucie Nauk Radiologicznych w Chibie, Japonii (jedyny przedstawiciel Europy Środkowo-Wschodniej w programie stypendialnym Ministerstwa Nauki Japonii) prowadząc badania nad metodami leczenia zespołu hematologicznego choroby popromiennej.

Zorganizował w Centrum Onkologii w Warszawie Zakład Hematologii Doświadczalnej (1994) i Bank Krwi Pępowinowej (1999), którymi (pod zmienionymi nazwami) kieruje do chwili obecnej. Zainteresowania badawcze kierowanego przez niego zespołu obejmują zastosowania komórek macierzystych w badaniach translacyjnych i klinicznych, badanie ich interakcji z nowotworami, terapie komórkowe w regeneracji tkanek i naprawie uszkodzeń popromiennych oraz wytwarzanie komórek CAR-T dla leczenia chorób nowotworowych.

Członek Towarzystw Naukowych: International Society of Experimental Hematology, American Society of Hematology, International Cord Blood Society, European Group of Blood and Marrow Transplantation, International Society for Stem Cell Research. Jest autorem 8 wniosków patentowych, 12 rozdziałów książek, 168 publikacji i 360 doniesień na konferencjach naukowych.


dr hab. n. med. Sergiusz Markowicz

Profesor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego. Obecnie kieruje Pracownią Eksperymentalnej i Klinicznej Immunologii w Zakładzie Onkologii Molekularnej i Translacyjnej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.
Ukończył studia na wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat obronił w 1985 roku w Uniwersytecie Warszawskim. Habilitował się w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie w 2007 roku.
Badania: Stypendysta Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii (1988-1990), gdzie badał funkcje komórek dendrytycznych jako komórek sterujących powstawaniem odporności nabytej i ich rolę w uczulaniu pierwotnym naiwnych limfocytów T na antygeny swoiste. Opracował metodę zastosowania komórek dendrytycznych jako naturalnego adiuwantu (patent „Method for using Dendritic Cells to Activate T Cells” w USA).
Kontynuuje badania mechanizmów odporności przeciwnowotworowej i uczestniczy w badaniach nad konstrukcją leku neutralizującego wirus SARS-Cov-2. Jest autorem szeroko cytowanych oryginalnych publikacji naukowych (669 cytowań).

Mgr. inż. Iga Jancewicz

Absolwentka kierunku Biotechnologii, Wydziału Ogrodnictwa Biotechnologii i Architektury Krajobrazu (WOBiAK), SGGW i studiów II stopnia na kierunku Applied Biotechnology, Wydziału Chemicznego, PW.
Badania naukowe: W swojej pracy badawczej zajmuje się procesami prowadzącymi do agresywności potrójnie ujemnego raka piersi, w szczególności przejście epitelialno-mezenchymalne i jego wpływ na zmiany ekspresji genów, w tym zależne od kompleksu SWI/SNF.
Publikacje: W trakcie studiów doktoranckich napisała pracę przeglądową podsumowującą częściowo swoje zainteresowania pt. BRM: the core ATPase subunit of SWI/SNF chromatin-remodelling complex—a tumour suppressor or tumour-promoting factor? (Epigenetics & Chromatin, 2019, DOI: 10.1186/s13072-019-0315-4). Jest współautorką 5 artykułów naukowych publikowanych w czasopismach międzynarodowych, poruszających problemy roli kompleksu SWI/SNF w rozwoju i progresji różnych typów nowotworów.
Nagrody: Laureatka programu Diamentowy Grant (w roku 2015), MNiSW oraz kierownik projektu finansowanego z grantu Preludium 12. W roku 2016 otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Najlepszych Studentów oraz nagrodę im. Włodzimierza Mozołowskiego od Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.
Należy do Warszawskiego Stowarzyszenia Biotechnologicznego „Symbioza”. Jako członek honorowy była przewodniczącą tego Stowarzyszenia w roku 2017. Od 2018 roku, należy do European Associaton of Cancer Research.

Mgr. Biologii Joanna Szarkowska

Absolwentka SGGW, a obecnie doktorantka w Zakładzie Onkologii Molekularnej i Translacyjnej.
Badania naukowe: W pracy skupia się na poznaniu funkcji O-GlcNac transferazy w powstawaniu i progresji jasnokomórkowego raka nerki. Uczestniczę również w wielu ciekawych eksperymentach, np. w badaniu molekularnych mechanizmów wyczerpania limfocytów, czy ocenie roli kompleksu przebudowującego chromatynę typu SWI/SNF w jasnokomórkowym raku nerki.
Publikacje: Współautorka pracy „Evaluation of the Role of Downregulation of SNF5/INI1 Core Subunit of SWI/SNF Complex in Clear Cell Renal Cell Carcinoma Development”.
Staże i konferencje: Odbyła dwa staże zagraniczne w Instytutach w Kolonii i Golm (Poczdam) w Niemczech. Swoje wyniki badań prezentowała zarówno w Polsce jak i na arenie międzynarodowej.
Na konferencji w Bułgarii zajęła pierwsze miejsce za ustną prezentację „Downregulation of BRCA1 and CTCF protein in clear cell renal cell carcinoma (ccRCC)”. Jestem również współorganizatorem cyklu konferencji „Spotkania z Onkologią Molekularną i Translacyjną” odbywających się w Narodowym Instytucie Onkologii.

Mgr Inżynier biotechnologii Małgorzata Stachowiak

Absolwentka SGGW w Warszawie. Z Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytutem Badawczym jest związana od 2015 roku. Prowadziła tamże badania, których zwieńczeniem było uzyskanie tytułu naukowego.
Nagrody: W 2017 roku, z rąk Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, otrzymała Diamentowy Grant, którego tematem jest określenie roli receptora witaminy D w powstawaniu jasnokomórkowego raka nerki (ccRCC). Jednocześnie prowadzi badania nad funkcją białka SS18 – podjednostki kompleksu remodelującego chromatynę typu SWI/SNF – w ccRCC, co jest obecnie jej tematem przewodu doktorskiego w NIO-PIB. W 2018 roku, podczas konferencji w Bułgarii, zdobyła pierwszą nagrodę w kategorii poster.
Publikacje: Współautorka publikacji “Evaluation of the role of downregulation of SNF5/INI1 core subunit of SWI/SNF complex in clear cell renal cell carcinoma development” (Sarnowska E et al., 2017, Am J Cancer Res) oraz pierwszy autor publikacji “SWI/SNF chromatin remodeling complex and glucose metabolism are deregulated in advanced bladder cancer” (Stachowiak M et al., 2020, IUBMB Life).

Mgr. Monika Świątek

Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Badania naukowe: Zajmuje się alternatywnymi formami transkryptu genu HIF1A, kodującego białko HIF-1α odgrywającego kluczową rolę w regulacji odpowiedzi komórki na warunki hipoksji w jasnokomórkowym raku nerki.
Publikacje: Podsumowaniem dotychczasowych wyników jest praca opublikowana w czasopiśmie IUBMB Life, pt. „Various forms of HIF-1α protein characterize the clear cell renal cell carcinoma cell lines”.

dr n. med. Katarzyna Siennicka

Absolwentka kierunku Biologia w specjalności Biologia Mikroorganizmów SGGW w Warszawie. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Metodologii Badań Klinicznych WUM. Pracuje na stanowisku adiunkta, pełni obowiązki Zastępcy Kierownika Zakładu i Kierownika Pracowni Biologii Komórki Macierzystej NIO-PIB. W 2019 roku z wyróżnieniem obroniła doktorat dotyczący badania zależności pomiędzy morfologicznymi i czynnościowymi parametrami mezenchymalnych komórek macierzystych z tkanki tłuszczowej a wiekiem dawcy, obalając dogmat o nieprzydatności tych komórek jako przeszczepu autologicznego u chorych w zaawansowanym wieku. Aktualnymi tematami badawczymi są: udział w pracach zespołu projektującego leki fagowe (COVID-19), hodowle 3D (organoidy, sferoidy) komórek nowotworowych i komórek mikrośrodowiska, udział w badaniu modyfikacji aktywności i stopnia zużycia komórek odpornościowych poprzez parakrynny wpływ komórek MSC oraz badanie efektów działania doświadczalnych CAR na sferoidy komórkowe. Kierownik grantu wewnętrznego NIO-PIB dotyczącego nowej metody modyfikacji popromiennego uszkodzenia i naprawy tkanek przeszczepem mezenchymalnych komórek macierzystych z tkanki tłuszczowej, koordynator wewnętrzny grantów realizowanych przez Zakład. Współautorka 17 publikacji o zasięgu międzynarodowym, rozdziału monografii oraz 22 doniesień na konferencjach naukowych, autorka wniosku patentowego "Radioaktywny implant i jego zastosowanie" dotyczącego innowacyjnego produktu dla doświadczalnego badania promieniowrażliwości tkanek i ich popromiennej regeneracji. Dwukrotnie zdobywała nagrody (I miejsce w prezentacji ustnej) oraz (III miejsce w prezentacji plakatowej) na Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej. Promotor pomocniczy rozprawy doktorskiej przygotowywanej przez członka zespołu Zakładu.

Katarzyna Caban

Pracownik Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Banku Komorek Macierzystych i Tkanek w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowym Instytucie Badawczym. Posiada wieloletnie doświadczenie w bankowaniu tkanek i komórek macierzystych oraz w prowadzeniu hodowli komórkowych. Zatrudniona na stanowisku starszego technika analityki medycznej.Uczestniczka projektów:„Bioimplant dla potrzeb leczenia ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych” 2010-2013„Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych STRATEGMED” 2014-2017.„Opracowanie i wdrożenie nowej metody wspomagania i regeneracji mięśni szkieletowych z zastosowaniem mezenchymalnych komórek macierzystych uzyskiwanych z tkanki tłuszczowej" 2015-2018

Emilia Kuchta

Absolwentka Medycznego Studium Zawodowego nr 4 im. E. Biernackiego na kierunku analityki medycznej. Absolwentka studiów licencjackich w WSM SIG w Warszawie w zakresie Zarządzania przedsiębiorstwem.Od 1999 r. pracownik Zakładu Hematologii Doświadczalnej w COI na stanowisku technik, następnie starszy technik analityki medycznej. Od początku związana z Bankiem Komórek Macierzystych i Tkanek jako koordynator i osoba odpowiedzialna za system zapewnienia jakości w Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie przeszczepów komórek krwiotwórczych pozyskiwanych z krwi obwodowej, mezenchymalnych komórek macierzystych z sznura pępowinowego, szpiku i tkanki tłuszczowej (odpowiedzialna za jakość komórek macierzystych wykorzystanych do trzech badań klinicznych i pracy naukowo-badawczej). Specjalistka w bankowaniu tkanek i komórek macierzystych oraz w badaniach metodą cytometrii przepływowej.Uczestnik projektów:„Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych STRATEGMED” 2014-2017.„Opracowanie i wdrożenie nowej metody wspomagania i regeneracji mięśni szkieletowych z zastosowaniem mezenchymalnych komórek macierzystych uzyskiwanych z tkanki tłuszczowej" 2015-2018„Bioimplant dla potrzeb leczenia ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych” 2010-2013„Ocena skuteczności mobilizacji komórek macierzystych po zastosowaniu chemioterapii + G-CSF oraz ocena czynników predykcyjnych niepowodzenia kolekcji u chorych na nowotwory układu limfoidalnego w Centrum Onkologii- Instytucie w Warszawie.” - 2017

mgr Aleksandra Wójcik

Absolwentka Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, ukończyła kierunek biologia stosowana. Tytuł magistra biotechnologii zdobyła na Uniwersytecie Warszawskim w 2019 r., w Zakładzie Cytologii Wydziału Biologii UW, kierowanym przez prof. dr hab. Marię Ciemerych-Litwinienko. Pracę magisterską pt. ,,Hodowle przestrzenne mezenchymalnych komórek macierzystych uzyskanych z tkanki tłuszczowej w regeneracji dużych uszkodzeń mięśni szkieletowych” zrealizowała pod kierunkiem dr hab. Iwony Grabowskiej, rozpoczynając badania nad biologią i zdolnościami regeneracyjnymi komórek macierzystych, kontynuowane na stanowisku specjalistki w Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej NIO-PIB. Członkini Warszawskiego Stowarzyszenia Biotechnologicznego „Symbioza”.  

dr n. med. Ryszard Konopiński

Adiunkt w Zakładzie Immunoterapii Eksperymentalnej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowym Instytucie Badawczym. Absolwent Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat obronił w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie w 1996 roku. W latach 2000-2004 i 2006-2008 przebywał na stażach w University of Texas Health Science Center w San Antonio w Teksasie, USA, gdzie współpracował z kilkoma grupami badawczymi. Zainteresowania naukowe obejmują molekularne mechanizmy alternatywnej obróbki posttranskrypcyjnej, wpływ oddziaływań białko-białko i białko-RNA na funkcje wybranych białek jak HAX-1, rodzina NF-kB czy eNOS oraz wykorzystanie technik molekularnych w nowoczesnych terapiach przeciwnowotworowych i antywirusowych.