IBB PAN

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk (IBB PAN) został utworzony w 1957 roku. Prowadzone są w nim różnorodne badania z zakresu biologii molekularnej, biochemii, biofizyki, genomiki, proteomiki, transkryptomiki.
Misją IBB jest prowadzenie badań naukowych nad molekularnymi podstawami budowy i funkcjonowania organizmów w kontekście otaczającego ich środowiska. Badania prowadzone w IBB PAN były wielokrotnie docenione przez niezależne grona ekspertów. Naukowcy z instytutu wielokrotnie otrzymywali nagrody za prowadzoną działalność badawczą, w tym nagrody Prezesa Rady Ministrów, nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowego Centrum Nauki.
Efektem prowadzonych badań jest ponad 700 publikacji opublikowanych w ostatnich 5 latach w renomowanych czasopismach naukowych, m.in. Nature, Science, Cell, PNAS.
Wyniki badań znajdują zastosowanie w medycynie, rolnictwie oraz przemyśle - wiele uzyskanych wyników zostało objętych ochroną patentową (39 patentów, w tym o zasięgu międzynarodowym). Badania finansowane są ze środków ponad 100 aktualnie realizowanych projektów grantowych (NCN, NCBiR, FNP, MNiSW, NAWA). Prace badawcze prowadzone sa z renomowanymi światowymi uczelniami m.in. z USA, Japonii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii.
Instytut posiada prawo do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie biologii, biochemii i biofizyki oraz doktora habilitowanego w zakresie biochemii i biofizyki.  

 

www.ibb.pl

Zespół badawczy IBB PAN

dr hab. Tomasz Sarnowski, profesor IBB (KOORDYNATOR PROJEKTU)

Stopień magistra biologii uzyskał na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie rozpoczął studia doktoranckie w Instytucie Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Kieruje zespołem badaczy przygotowujących lek na Covid-19. Zatrudniony też jako naukowiec-gość w Instytucie Maxa Plancka w Kolonii.
Staż podoktorski odbył w Instytucie im. Maxa Plancka w Kolonii w ramach stypendium Marie-Curie Intraeuropean Fellowship.
Badania: zajmuje się funkcją remodelingu chromatyny u roślin, a także prowadzi badania nad zachowanymi w ewolucji funkcjami kompleksów remodelujących chromatynę. Obecnie zajmuje się zrozumieniem skutków zaburzeń kompleksów SWI/SNF w jasnokomórkowym raku nerki i ślinianki. Prowadzi też badania związane z funkcją remodelingu chromatyny w kontroli powstawania alternatywnych transkryptów oraz w przenikaniu się szlaków sygnalizacji za pomocą hormonów. W dobie pandemii badania skupiły się na wykorzystaniu nanoprzeciwciał/fagów/techniki molekularnych do przygotowania leku na Covid-19.
W ramach stypendium Marie-Curie Re-Integration założył własną grupę badawczą i zacieśnił współpracę z Instytutem im. Maxa Plancka w Kolonii oraz rozpoczął współpracę z Max-Planck Institute Potsdam/Golm (Niemcy), University of Leeds (Wielka Brytania), University of Texas MD Anderson Cancer Center (USA), National Cancer Institute, NIH, Bethesda (USA), LMU, Munich (Niemcy), University of York, York (UK), Biological Research Centre HAS, Szeged (Hungary), University of Tel Aviv, Tel Aviv (Izrael), Mahidol University (Tajlandia). 

Prof. dr hab. Elżbieta Grzesiuk

Stopień magistra biologii w dziedzinie mikrobiologia uzyskała na Uniwersytecie Łódzkim, a stopień doktora biochemii w temacie „Transkrypcja bakteriofaga λ” na Uniwersytecie Gdańskim. Odbyła dwa staże podoktorskie, w Uniwersytecie Kalifornijskim, Berkeley, oraz Uniwersytecie Utah, Salt Lake City. Od 1979 r jest pracownikiem IBB. W 2006r została mianowana profesorem zwyczajnym w dziedzinie biochemii. Badania: zajmuje się szeroko pojętą rolą dioksygenaz z rodziny AlkB w naprawie uszkodzeń alkilacyjnych w DNA i RNA organizmów prokariotycznych (bakterie, bakteriofagi) i eukariotycznych (człowiek, świnia, Arabidopsis thaliana). Wielość homologów bakteryjnego białka AlkB (ALKBH) u organizmów wyższych implikuje jeszcze inne (poza naprawczymi) ich funkcje. Zespół prof. Grzesiuk odkrył udział białek ALKBH we wzroście nowotworu, rozwoju otyłości i cukrzycy typu 2. We współpracy z Uniwersyteckim Szpitalem w Oslo (Norwegia) kierowała dwoma edycjami Grantów Polsko-Norweskich. Jest autorem 80 publikacji. 

Prof. dr hab. Małgorzata Łobocka

Głównym przedmiotem jej zainteresowań jest biologia bakteriofagów. W badaniach koncentruje się zarówno na bakteriofagach infekujących bakterie patogenne i możliwościach ich wykorzystania w terapiach antybakteryjnych jak i na bakteriofagach modelowych przydatnych w konstrukcji narzędzi genetycznych. Wykorzystuje m. in. metody genomiki funkcjonalnej i modyfikacji genomów fagowych. 

Paweł Ćwiek

Doktorant V roku w Szkole Biologii Molekularnej IBB PAN. Pracuje w zespole prof. Sarnowskiego od 8 lat. Od początku zajmował się zagadnieniami związanymi z metabolizmem, remodelingiem chromatyny oraz przenikaniem się szlaków sygnalizacji za pomocą hormonów.
W projekcie Covid-19 zajmuje się: klonowaniem, otrzymywaniem de novo syntetycznych fragmentów DNA kodujących określone epitopy białek za pomocą metody Gibson assembling, optymalizacją nadekspresji białek, metodą phage display oraz testem ELISA. 

Szymon Kubala

W zespole prof. Sarnowskiego pracuje od 5 lat na stanowisku Postdoc.
Główny nurt jego badań skupia się na poznaniu funkcjonalnych zależności pomiędzy remodelingiem chromatyny, a alternatywnym splicingiem. W ramach projektu Covid-19 zajmuję się klonowaniem molekularnym, otrzymywaniem de novo sekwencji DNA białek lub ich fragmentów za pomocą metody Gibson assembling, techniką Phage display oraz testem ELISA. 

Paulina Oksińska

Pracuje na stanowisku doktoranta w zespole prof. Sarnowskiego od 5 lat. W przerwie między doświadczeniami jest lab managerem i koordynatorem pracy w laboratorium.
Jej badania skupiają się na remodelingu chromatyny, oddziaływaniach pomiędzy białkami oraz analizowaniu oddziaływań chromatyny dalekiego zasięgu.  

Magdalena Zaborowska

Doktorantka, od roku w zespole prof. Sarnowskiego.
Jej badania skupiają się na roli remodelingu chromatyny w kontroli ekspresji genów oraz powstawania alternatywnych transkryptów ze szczególnym uwzględnieniem wyboru alternatywnych miejsc startu transkrypcji (altTSS).
W projekcie dotyczącym Covid-19 pracuje jako pomoc techniczna przy wykonywaniu zaplanowanych doświadczeń. 

Anna Maassen

Pracuje jako postdoc.
Jej praca laboratoryjna związana jest m.in. z klonowaniem molekularnym i nadekspresją białek. Badania obejmują również ocenę statusu chromatyny głownie w aspekcie określenia roli modyfikacji histonowych. Obecnie pracuje nad rozszyfrowaniem mechanizmu kontrolującego maszynerię remodelującą chromatynę w raku nerki. 

Jarosław Steciuk

Jest doktorantem, w zespole prof. Sarnowskiego od 2016 r.
Główne naukowe zainteresowania skupiają się wokół zmian struktury chromatyny i mechanizmów, które je kontrolują. W codziennej pracy używa m.in. genetyki klasycznej i molekularnej, różnych technik oczyszczania białek a także badam funkcjonalność białek. 

Magdalena Wilga

Jest doktorantką.
Zajmuje się hodowlą komórek prawidłowych i nowotworowych, bada ekspresję genów odpowiedzialnych za remodeling chromatyny oraz wpływ czynników epigenetycznych na ekspresję genów supresorowych.
Jej zainteresowania naukowe związane są z wpływami czynników genetycznych i epigenetycznych na progresję nowotworu i skuteczność terapii przeciwnowotworowych. Do zadań należy też poszukiwanie nowych punktów uchwytu dla terapii w chorobach nowotworowych.  

Jakkapong Kluebsoongnoen

Doktorant-gość w laboratorium prof. Sarnowskiego.
Do zespołu trafił dzięki wymianie studenckiej pomiędzy laboratorium prof. Sarnowskiego i Mahidol University w Tajlandii, który jest jego instytucją macierzystą.
W jego kręgu zainteresowań są podstawowe aspekty molekularnej endokrynologii ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na kontrolę ekspresji genów. Obecnie pracuje nad lepszym zrozumieniem mechanizmów regulujących zależność pomiędzy szlakami przekazywania sygnału za pomocą hormonów i maszynerią remodelującą chromatynę.

Jest również zaangażowany w klonowanie i inżynierię genetyczną w ramach projektu Covid19. 

Joanna Kosior

Magistrantka.
Pracuje nad identyfikacją mechanizmów kontrolujących kompleksy remodelujące chromatynę, które są zaburzone w jasnokomórkowym raku nerki. 

Robert Bińkowski

Jest doktorantem w Zespole prof. Sarnowskiego od października 2020 r.
Zajmuje się oceną wpływu inaktywacji białka SS18-SSX za pomocą nanoprzeciwciał. SS18-SSX jest patogenną podjednostką ludzkiego kompleksu remodelującego chromatynę typu SWI/SNF w mięsaku maziówkowatym. W swoich badaniach wykorzystuje metodę phage display, przeprowadza test ELISA i oczyszcza białka.

Jakub Szurmak

Doktorant, dołączył do zespołu prof. Sarnowskiego w październiku 2020r.

Jego badania skupiają się na poznaniu zaburzonych procesów regulacyjnych występujących w jasnokomórkowym raku nerki - w szczególności kompleksu SWI/SNF remodelującego chromatynę.

W projekcie Covid-19 zajmuje się nadekspresją białek oraz testem ELISA.